OFERTAPrawo Administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to dział prawa, który zalicza się do prawa publicznego, a swoim zasięgiem obejmuje ogół norm, odpowiadających za regulację organizacji i postępowania administracji publicznej, osób fizycznych i innych podmiotów, w zakresie który nie został objęty normami przez przepisy, wywodzące się z innych działów prawa

Adwokat Paweł Grzywocz udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego toczonymi przed:

 • organami administracji publicznej takimi jak: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, ZUS, KRUS, US, ARiMR, SKO, MOPS, GOPS, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i inne;
 • sądami w postępowaniu sądowoadministracyjnym – Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • organami egzekucyjnymi w administracji (naczelnicy Urzędów Skarbowych, Dyrektorzy Oddziałów ZUS).

Działania w tym zakresie dotyczą m. in. następujących postępowań:

 • wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości,
 • zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • w zakresie prawa budowlanego – reprezentacji inwestorów w toku całego procesu inwestycyjnego (pozyskiwanie pozwoleń na budowę i użytkowanie, składanie wniosków o decyzje w przedmiocie warunków zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany, nakazy rozbiórki, itp.).
 • w zakresie uzyskania koncesji, licencji i zezwoleń.

Ponadto na wszystkich etapach wymienionych wyżej postępowań Adwokat sporządza wszelkie pisma procesowe, w tym:

 • wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • skargi do sądów administracyjnych,
 • skargi kasacyjne do NSA.

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy można odwołać się od zatrzymania prawa jazdy?

Starosta (związany informacją Policji o przekroczeniu prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym) wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, której nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Prawo jazdy zatrzymuje się na okres 3 miesięcy, które liczy się od dnia zwrotu prawa jazdy, chyba że starosta jest już w jego posiadaniu.Od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy służy odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które działa jako organ II instancji.

Jak i kiedy skorzystać z prawa do wniesienia ponaglenia?

Ponaglenie jest środkiem prawnym przysługującym stronie w postępowaniu administracyjnym. Ponaglenie może wnieść, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie (bezczynność urzędu – wtedy, gdy sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w prawie lub w terminie dodatkowym, który wyznaczył urząd załatwiający sprawę) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość postępowania). Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Kto może złożyć skargę do sądu administracyjnego?

Uprawnionym do złożenia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje społeczne. W przypadku organizacji społecznych, mogą one składać skargi w sprawach, które swoim zakresem obejmują ich statutową działalność. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub dopuścił się bezczynności w terminie 30 dni od jej doręczenia skarżącemu. Skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu drogi administracyjnej.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2023 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand