OFERTAPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria udziela między innymi porad prawnych z zakresu prawa pracy. Jest to gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy.

 1. Usługi z zakresu prawa pracy świadczone są zarówno na rzecz pracodawców, jak i pracowników, przy tym obejmują one:

a) reprezentację przed Sądem w sprawach:

 • o ustalenie stosunku pracy – w sytuacji świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia itp. (tzw. umowy śmieciowe),
 • dochodzenia niezapłaconego wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy, dodatków za nadgodziny, ekwiwalentu urlopowego, itd.,
 • dochodzenia odszkodowania bądź przywrócenia do pracy z powodu bezzasadnego bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę czy jej rozwiązania,
 • dochodzenia odszkodowań za szkody związane z wypadkami przy pracy;
 • o mobbing i dyskryminację;

b) przygotowywanie dokumentów i pism procesowych w zakresie:

 • sporządzania bądź zmiana umów o pracę,
 • przygotowywania dokumentacji związanej z zakończeniem stosunku pracy (oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia i za porozumieniem stron),
 • tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przygotowywania umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności,
 • przygotowywania dokumentacji związanej z odpowiedzialnością materialną pracownika (umowy o współodpowiedzialność za mienie powierzone, itp.),

c) udzielanie porad prawnych w powyższym zakresie.

Ponadto Kancelaria specjalizuje się w podejmowaniu następujących działań związanych z świadczeniem pomocy prawnej dla:

 • nauczycieli  w związku z naruszaniem przysługujących im uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty,
 • kierowców i firm transportowych w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowców, wypłaty wynagrodzeń i diet z tytułu wykonywania pracy poza granicami kraju.
 1. Adwokat świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych jak i reprezentacji klientów w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych w sprawach odwołań od decyzji i wniosków do organów rentowym (ZUS, KRUS) dotyczących uzyskania świadczeń:
 • powypadkowych,
 • chorobowych,
 • macierzyńskich,
 • rent z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytur,
 • zasiłków pogrzebowych.

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Jak odwołać się od decyzji organu rentowego?

Odwołanie od decyzji organu rentowego w sprawie: zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku pogrzebowego, emerytury, renty socjalnej lub innego świadczenia należy złożyć w terminie 30 dni od jej otrzymania do właściwego sądu okręgowego lub sądu rejonowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie powinno zawierać takie elementy jak: dane osobowe i adresowe osoby składającej odwołanie, datę odwołania, oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Kiedy można żądać ustalenia stosunku pracy?

Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy to uprawnienie przysługujące zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę, jeśli warunki w jakich wykonują świadczenie odpowiadają stosunkowi pracy, czyli charakteryzują się m.in.: wykonywaniem pracy osobiście, ciągłością świadczenia, podporządkowaniem poleceniom pracodawcy, wykonywaniem pracy w miejscu i czasie wskazanym przez przełożonego. Powództwo należy złożyć do właściwego sądu pracy.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownik, który nie zgadza się z wręczonym mu wypowiedzeniem, ma prawo odwołać się do sądu pracy w terminie 21 dni od otrzymania pisma od pracodawcy. Pracownik składający odwołanie do sądu pracy powinien uzasadnić odwołanie i określić żądania. Może zatem wnieść o: uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne (jeżeli nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia), przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach (jeżeli okres wypowiedzenia już upłynął), odszkodowanie od pracodawcy (o odszkodowanie mogą ubiegać się pracownicy, którym pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony).

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2023 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand