Adwokat Paweł Grzywocz udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego toczonymi przed:

 • organami administracji publicznej takimi jak: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, ZUS, KRUS, US, ARiMR, SKO, MOPS, GOPS, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i inne;
 • sądami w postępowaniu sądowoadministracyjnym – Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • organami egzekucyjnymi w administracji (naczelnicy Urzędów Skarbowych, Dyrektorzy Oddziałów ZUS).

 

Działania w tym zakresie dotyczą m. in. następujących postępowań:

 • wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości,
 • zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • w zakresie prawa budowlanego – reprezentacji inwestorów w toku całego procesu inwestycyjnego (pozyskiwanie pozwoleń na budowę i użytkowanie, składanie wniosków o decyzje w przedmiocie warunków zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany, nakazy rozbiórki, itp.).
 • w zakresie uzyskania koncesji, licencji i zezwoleń.

 

Ponadto na wszystkich etapach wymienionych wyżej postępowań Adwokat sporządza wszelkie pisma procesowe, w tym:

 • wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • skargi do sądów administracyjnych,
 • skargi kasacyjne do NSA.
 1. Windykacja należności pieniężnych:
 • Kancelaria zajmuje się dochodzeniem na rzecz klientów wszelkiego rodzaju należności (np. wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta, niespłaconych pożyczek, zaciągniętych kredytów, bezpodstawnego wzbogacenia itp.). Przeprowadza analizę prawną pod kątem przedawnień i skuteczności wyegzekwowania wierzytelności zarówno na etapie sądowym jak i egzekucyjnym. W zakresie usług Adwokat sporządza przedsądowe wezwania do zapłaty oraz reprezentuje klientów przed Sądami, organami oraz w relacjach z kontrahentami.
  Adwokat posiada zarejestrowany profil pełnomocnika zawodowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) dzięki czemu ma możliwość składania pozwów i sprzeciwów do tzw. e-sądu. Pozwala to na szybkie i tanie uzyskanie nakazu zapłaty (1/4 standardowej opłaty od pozwu w sądzie „zwykłym”), a także obronę pozwanego w tego typu postępowaniu.

 

 1. Umowy w obrocie gospodarczym:
 • Adwokat sporządza profesjonalne umowy (sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, o roboty budowlane, o dzieło, komisu, dzierżawy, spółki cywilnej itp. i tzw. umowy nienazwane) oraz dokonuje ich analizy pod kątem zabezpieczenia sytuacji klienta;
 • Adwokat sporządza wszelkiego rodzaju dokumenty związane z działalnością podmiotów gospodarczych (np. statuty, regulaminy) oraz dokonuje ich analizy pod kątem zabezpieczenia sytuacji klienta.

 

 1. Obsługa prawna spółek prawa handlowego, spółdzielni itd.
 • Adwokat zajmuje się tworzeniem oraz zmianą statutów i umów spółek prawa handlowego oraz spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń itd., w tym przeprowadza ich rejestrację w KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • Kancelaria reprezentuje w/w podmioty we wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych – przed urzędami oraz w sporach i negocjacjach z innymi podmiotami w zakresie ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym i działalności non – profit.

 

Adwokat Paweł Grzywocz reprezentuje  interesy klientów uczestnicząc w postępowaniach prowadzonych przed:

 • wszelkimi sądami powszechnymi (Rejonowymi, Okręgowymi i Apelacyjnymi) oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi (Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym), a także sądami polubownymi;
 • organami ochrony prawnej tj. jednostkami prokuratury (Rejonowej, Okręgowej, Apelacyjnej), Policją, Strażą Miejską (Gminną), Inspekcją Transportu Drogowego, Urzędem Celnym, Strażą Graniczą itd. w prowadzonych postępowaniach karnych i wykroczeniowych;
 • organami administracji publicznej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, ZUS, KRUS, US, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, GOPS, ARiMR itp.) we wszelkich postępowaniach administracyjnych;
 • organami egzekucyjnymi (sądy i komornicy);

a także we wszelkiego rodzaju negocjacjach prowadzonych między przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami i urzędami oraz pomiędzy osobami fizycznymi itd.

Kancelaria Adwokacka oferuje przedsiębiorcom kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawnej.

Stała obsługa prawna to korzystna forma współpracy przedsiębiorców z prawnikami. Adwokat znając bowiem profil przedsiębiorcy oraz specyfikę danej branży podejmuje szybkie i konkretne działania prawne na jego rzecz. Adresatami usług są jednak nie tylko działający już przedsiębiorcy, ale również osoby dopiero zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki współpracy z Agencją Brandingową Marka Melaniuka Plus Brand w Radzyniu Podlaskim Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych przedsiębiorcy oraz w sporządzaniu umów o przeniesieniu praw autorskich i zakazie konkurencji.  Adwokat ma więc możliwość skutecznego zapewnienia przedsiębiorcy profesjonalnej ochrony jego własności intelektualnej choćby loga jako znaku towarowego czy  nazwy.

Oferowane przez Kancelarię usługi to w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych oraz reprezentacja przedsiębiorców przed sądami we wszelkich sprawach związanych z przedmiotem działalności klienta, jak i formą prowadzonej przez nich działalności;
 • sporządzanie pism i dokumentów koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorcy tj. umów, regulaminów, statutów, pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, kasacja);
 • pomoc prawna we wszelkich sprawach związanych z dochodzeniem należności, w tym także przed organami egzekucyjnymi. Oferta skierowana jest zarówno do klientów będących wierzycielami (wezwania do zapłaty, ugody z dłużnikami, sądowe dochodzenie należności, egzekucja komornicza i administracyjna, zabezpieczanie należności), jak i dłużnikami (ugody i negocjacje z wierzycielami, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika).Adwokat posiada zarejestrowany profil pełnomocnika zawodowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) dzięki czemu ma możliwość składania pozwów i sprzeciwów do tzw. e-sądu. Pozwala to na szybkie i tanie uzyskanie nakazu zapłaty (1/4 standardowej opłaty od pozwu w sądzie „zwykłym”), a także obronę pozwanego w tego typu postępowaniu;
 • reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy (m.in. sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych, przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, układów zbiorowych i innych wewnętrznych aktów prawa pracy, a także reprezentacja klienta w sądach pracy);
 • tworzenie oraz zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni, w tym przeprowadzanie procesu ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń w zakresie ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym i działalności non – profit (rejestracja, sporządzanie  regulaminów i statutów, reprezentacja w sporach z innymi podmiotami).
 1. Adwokat Paweł Grzywocz pomaga w szybkim i skutecznym dochodzeniu wszelkich należności na rzecz swoich klientów, w szczególności:
 • za niezapłaconą fakturę za wykonaną usługę bądź rzecz;
 • wynikających z umów, w tym umowy sprzedaży, zamiany, komisu, pożyczki, zlecenia, o dzieło itd.,
 • z tytułu nieuiszczonych opłat za media (gaz, wodę, energię elektryczną, telefon),
 • czynsz najmu lokalu,
 • z tytułu poręczenia kredytu bądź pożyczki itp.
 • Działania w zakresie odzyskiwania wierzytelności i ściągania długów polegają na:
 • kierowaniu do dłużników przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • negocjowaniu warunków ugód sądowych lub pozasądowych,
 • wytaczaniu powództw i reprezentację w postępowaniach sądowych o zapłatę.

Adwokat posiada zarejestrowany profil pełnomocnika zawodowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) dzięki czemu ma możliwość składania pozwów i sprzeciwów do tzw. e-sądu. Pozwala to na szybkie i tanie uzyskanie nakazu zapłaty (1/4 standardowej opłaty od pozwu w sądzie „zwykłym”), a także obronę pozwanego w tego typu postępowaniu.

 1. Kancelaria Adwokacka zajmuje się również dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody, w tym:
 • za śmierć bliskiej osoby,
 • za wypadki przy pracy,
 • za naruszenie dóbr osobistych,
 • za wypadki drogowe,
 • za wypadki dzieci w szkole,
 • za czyny niedozwolone (przestępstwa, wykroczenia),
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
 • za błędy medyczne,
 • za szkody łowieckie,
 • za utratę zbiorów w skutek działań osób trzecich, sił przyrody,
 • za usadowienie, przebieg na działce urządzeń przesyłowych.

Powyższy zakres usług obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism przedsądowych (wezwanie do zapłaty, zgłoszenie szkody), w tym ewentualną reprezentację klienta. W zależności od potrzeb reprezentacja może objąć zarówno etap postępowania likwidacyjnego w zakresie sporządzenia na piśmie i zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, jak i cały etap sądowy, począwszy od sporządzenia pozwu i dalszej reprezentacji przed Sądem.

Adwokat Paweł Grzywocz udziela kompleksowej pomocy prawnej związanej ze spadkiem powstałym na skutek śmierci zmarłego, w zakresie następujących spraw:

 • stwierdzenia nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe oraz z testamentu),
 • działu majątku spadkowego,
 • dochodzenia zachowku,
 • wykonania zapisu lub polecenia,
 • zabezpieczenia spadku, zrzeczenie się dziedziczenia,
 • zbycia spadku,
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 • sporządzania testamentów lub jego unieważnienia.

Pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu niezbędnych pism procesowych oraz reprezentacji klientów przed sądami wszystkich instancji.

W ramach pomocy prawnej udzielanej przez Adwokata wchodzą wszelkie sprawy dotyczące nieruchomości, w tym m. in.:

 • o zasiedzenie, o uwłaszczenie,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ustanowienie i zniesienie służebności,
 • o rozgraniczenie (etap administracyjny i sądowy),
 • o naruszenie posiadania,
 • o eksmisję z lokalu,
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • postępowania wieczystoksięgowe (wpis i wykreślenie prawa własności, hipoteki, służebności itd.),
 • ze stosunku najmu i o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • dotyczące ochrony własności (wydanie nieruchomości).

        W zakresie powyższym Adwokat udziela profesjonalnych porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji i urzędami (sprawy o rozgraniczenie), a także sporządza wszelkie pisma procesowe dotyczące tych spraw (w tym wnioski i pozwu do Sądu oraz projekty umów zbycia nieruchomości).

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych oraz reprezentacji w sprawach:

 • o rozwód i separację,
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz unieważnienie małżeństwa,
 • dotyczących majątku małżonków, w tym o rozdzielność majątkową, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym,
 • związanych z alimentami (uzyskanie alimentów, podwyższenie lub obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej oraz na pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
 • o władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka) oraz ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi,
 • pochodzenia dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
 • czynów karalnych popełnionych przez małoletnich oraz ich demoralizacji.
 1. Usługi z zakresu prawa pracy świadczone są zarówno na rzecz pracodawców, jak i pracowników, przy tym obejmują one:

 

a) reprezentację przed Sądem w sprawach:

 • o ustalenie stosunku pracy – w sytuacji świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia itp. (tzw. umowy śmieciowe),
 • dochodzenia niezapłaconego wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy, dodatków za nadgodziny, ekwiwalentu urlopowego, itd.,
 • dochodzenia odszkodowania bądź przywrócenia do pracy z powodu bezzasadnego bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę czy jej rozwiązania,
 • dochodzenia odszkodowań za szkody związane z wypadkami przy pracy;
 • o mobbing i dyskryminację;

 

b) przygotowywanie dokumentów i pism procesowych w zakresie:

 • sporządzania bądź zmiana umów o pracę, 
 • przygotowywania dokumentacji związanej z zakończeniem stosunku pracy (oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia i za porozumieniem stron),
 • tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przygotowywania umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności,
 • przygotowywania dokumentacji związanej z odpowiedzialnością materialną pracownika (umowy o współodpowiedzialność za mienie powierzone, itp.),

 

c) udzielanie porad prawnych w powyższym zakresie.

 

Ponadto Kancelaria specjalizuje się w podejmowaniu następujących działań związanych z świadczeniem pomocy prawnej dla:

 • nauczycieli  w związku z naruszaniem przysługujących im uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty,
 • kierowców i firm transportowych w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowców, wypłaty wynagrodzeń i diet z tytułu wykonywania pracy poza granicami kraju.

 

 1. Adwokat świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych jak i reprezentacji klientów w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych w sprawach odwołań od decyzji i wniosków do organów rentowym (ZUS, KRUS) dotyczących uzyskania świadczeń:
 • powypadkowych,
 • chorobowych,
 • macierzyńskich,
 • rent z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytur,
 • zasiłków pogrzebowych.

W tej dziedzinie prawa Adwokat Paweł Grzywocz oferuje kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa karnego (dotyczącego przestępstw), prawa wykroczeń – m. in. postępowania mandatowego (mandaty karne) oraz prawa karnoskarbowego (przestępstwa i wykroczenia skarbowe, polegające na naruszeniu interesów finansowych państwa).

 

Działania odnośnie tego działu prawa polegają na:

 • udzielaniu wszelkich porad prawnych we wskazanym wyżej zakresie;
 • obronie oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym (prokuratura i policja – tymczasowe aresztowanie) oraz przed sądem;
 • reprezentowaniu pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (prokuratura i policja) oraz przed sądem (tzw. oskarżenie posiłkowe);
 • prowadzeniu spraw z oskarżenia prywatnego dotyczących przestępstw zniesławienia, zniewagi i naruszenia nietykalności osobistej (obrona oskarżonego, pełnienie roli oskarżyciela prywatnego, oskarżenie wzajemne);
 • obronie obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym (w tym mandatowym) oraz reprezentacji pokrzywdzonych w tym postępowaniu (oskarżenie posiłkowe);
 • reprezentacji skazanych w postępowaniu wykonawczym (wnioski o odroczenie wykonania kary i przerwy w jej odbywaniu, dozór elektroniczny);

 

Na wszystkich etapach wymienionych wyżej postępowań Adwokat sporządza niezbędne pisma procesowe, w tym:

 • zawiadomienia o popełnieniu przestępstw;
 • apelacje od wyroków;
 • zażalenia na postanowienia sądu, w tym na postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
 • wnioski o odroczenie wykonania kary i przerwy w jej odbywaniu, oraz wnioski o dozór elektroniczny;
 • kasacje do Sądu Najwyższego.